ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2564
1. ข้อมูลผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์
2. นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์
3. โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดไฟล์
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์
7. ข้อมูลการติดต่อ ดาวน์โหลดไฟล์
8. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดไฟล์
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลดไฟล์
10. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ดาวน์โหลดไฟล์
11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดไฟล์
13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์
14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลดไฟล์
15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลดไฟล์
16. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
17. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
19. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดไฟล์
20. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดไฟล์
21. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1 ดาวน์โหลดไฟล์
22. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดไฟล์
23. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดไฟล์
24. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์
25. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ดาวน์โหลดไฟล์
26. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ ดาวน์โหลดไฟล์
27. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลดไฟล์
28. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
29. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ดาวน์โหลดไฟล์