ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 4 : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2564
1. ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ชุดที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์
2. ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ชุดที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์
3. ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
4. ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
5. ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
6. แจ้งอนุมัติแผนNon Uc 64 ดาวน์โหลดไฟล์
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
8. แบบรายงานค่าเสื่อม 64อ.กุดข้าวปุ้น ดาวน์โหลดไฟล์
9. ขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดไฟล์
10. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
11. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบ_สสอ ดาวน์โหลดไฟล์
12. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 สสอ. ดาวน์โหลดไฟล์
13. หนังสือแจ้งจัดสรรค่าเสื่อม 64 ดาวน์โหลดไฟล์
14. แบบ สขร.1 ไตรมาส 4 (เดือน เมษายน-สิงหาคม) ดาวน์โหลดไฟล์