ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 2564
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์
2. โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลดไฟล์
4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์