ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB 18 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีขอหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 2564